Untitled 5

درمان های استتاری در نوجوانان و جوانان

درمان های استتاری در نوجوانان و جوانان

پس از اینکه جهش رشدی بلوغ اتفاق می افتد اگرچه رشد صورت ادامه دارد ولی برای تصحیح مشکلات رشدی فک بسیار ناچیز است بنابراین راه های درمانی ممکن عبارتست از جابجا کردن دندان ها برای پوشاندن (استتار) اختلاف بین دو فک.

 جلوتر بودن فک بالا نسبت به فک پایین در سنین بعد از بلوغ

در این حالت چون امکان تغییر رشد فک پایین وجود ندارد یکی از راه های معمول کشیدن دندان آسیای کوچک اول فک بالا و عقب دادن دندان های فک بالا است. البته در بعضی موارد می توان بخصوص با همکاری خود بیمار از روش های غیر کشیدن دندان نیز بخوبی استفاده کرد. این درمان برای موارد خفیف تا متوسط می تواند قابل قبول باشد.

قبل از درمان دختر 15 ساله بدون کشیدن دندان

بعد از درمان

جلو بودن فک پایین نسبت به فک بالا در سنین بعد از بلوغ

درمان ارتودنسی برای موارد خفیف این حالت می تواند مطلوب باشد ولی موارد متوسط تا شدید نیاز به درمان جراحی فک خواهند داشت.

قبل از درمان پسر 22 ساله

بعد از درمان

 

Dr Kharazi