Untitled 5

وجود فضا بین دندان ها

وجود فضا بین دندان ها

در این حالت برعکس نامنظمی دندان ها، بین دندان ها فضا وجود دارد.

قبل از درمان خانم 34 ساله

بعد از درمان

زمان شروع درمان:

 پس از رویش تمامی دندان های دائمی درمان ارتودنسی برای بستن فضاها می تواند آغاز شود.

Dr Kharazi