Untitled 5

دندان های بیرون زده

در این نوع مشکلات دندان ها بیرون زده تر از موقعیت طبیعی خود هستند و این بیرون زدگی ظاهر دندان ها را هم در حالت عادی و هم در حالت لبخند نازیبا می کند و همچنین به دلیل ایجاد برجستگی بیش از حد در ناحیه لب بالا و پایین ظاهر صورت از نمای روبرو و نیم رخ نامطلوب می شود. در این موارد درمان ارتودنسی با عقب دادن دندان ها و رفع بیرون زدگی آنها اثرات بسیار مثبتی در ظاهر دندان ها و صورت ایجاد می کند. درمان ارتودنسی از زمانی که دندان های دائمی به طور کامل رویش یافته اند می تواند آغاز شود.

قبل از درمان

دختر 14 ساله

بعد از درمان

همراه با کشیدن دندان های آسیای کوچک

Dr Kharazi