Untitled 5

وجود فضا بین دندان ها

در این حالت برعکس نامنظمی دندان ها، بین دندان ها فضا وجود دارد.

قبل از درمان خانم 34 ساله

بعد از درمان

زمان شروع درمان:

 پس از رویش تمامی دندان های دائمی درمان ارتودنسی برای بستن فضاها می تواند آغاز شود.

Dr Kharazi