Untitled 5

درمان ارتودنسی موارد بینابینی border line

بعضی موارد هستند که شدت مشکل زیاد است و تصحیح آن با درمان ارتودنسی سخت ولی غیرممکن نیست و بدون انجام جراحی فک می توان نتایج درمانی را به صورت نسبی و در حد قابل قبول به دست آورد.

قبل از درمان پسر 16 ساله

بعد از درمان

Dr Kharazi